Tóm tắt Luận án Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm một số kiến thức phần Điện học, Điện từ học Vật lý lớp 9 Trung học cơ sở

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu quan trọng trong đường lối xây dựng và phát triển của nước ta. Để thực hiện thành công mục tiêu này, nhân tố quyết định chính là nguồn nhân lực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ vấn đề cần phải đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nhằm phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, đặc biệt coi trọng thực hành, thí nghiệm (TN).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC