Tóm tắt Luận án Nghiên cứu xây dựng phương pháp phản chuyển từ các hình chiếu cơ bản thành mô hình 3D ứng dụng cho các hệ CAD/CAM cơ khí

Bản vẽ kỹ thuật đã được sử dụng như một ngôn ngữ chuẩn để mô tả trong quá trình thiết kế và chế tạo cơ khí kể từ thế kỷ 19 và vẫn đang đóng một vai trò thiết yếu trong thực tiễn kỹ thuật ngày nay. Hầu hết các sản phẩm hiện tại đang được biểu diễn và lưu trữ bằng bản vẽ kỹ thuật. Nhưng ngày nay, mô hình hoá 3D được tạo ra bởi các hệ CAD/CAM hiện đại đang hết sức phổ biến trong cơ khí, và các mô hình 3D này là cần thiết đối với hàng loạt kỹ thuật phát triển với sự hỗ trợ máy tính, chẳng hạn như phân tích phần tử hữu hạn, mô phỏng lắp ráp, động học, động lực học, gia công điều khiển số, quan sát trực quan v.v.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC