Tóm tắt luận án Phản ứng Trime hóa vòng Arylizoxianat bằng phương pháp xúc tác chuyển pha và thăm dò vài ứng dụng Izoxianurat của 2,4 - TDI

Các tác giả Sorokin và đồng nghiệp cho rằng ở giai đoạn khơi mào của phản ứng có sự tác kích thân hạch của xúc tác chẳng hạn R3N trên cacbon của nhóm BCO tạo thành một ion lưỡng cực phân ly một phần hay toàn phần dưới dạng ion lưỡng tính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC