Tóm tắt luận án Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam

Những năm gần đây, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đã động viên, khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Tuy nhiên, tiềm năng trong dân vẫn còn nhiều, nhưng chưa thật sự mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp để huy động, khai thác tối đa và có hiệu quả nguồn lực trong dân cho phát triển công nghiệp là việc làm cần thiết và cấp bách, làm sao để người dân mạnh dạn hơn nữa trong việc bỏ vốn, công sức và trí tuệ đầu tư vào sản xuất công nghiệp, qua đó góp phần đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đưa ra giải pháp phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp, huy động nguồn lực trong dân vào phát triển công nghiệp là một đòi hỏi thiết yếu của thực tiễn. Xuất phát từ lý do đó, tác giả luận án đã chọn đề tài “Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam” để tập trung nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC