Tóm tắt luận án Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của xứ ủy nam bộ và trunng ương cục miền nam từ năm 1945 đến năm 1954

Xứ uỷ Nam Bộ (1945-1951) là cấp uỷ Đảng cao nhất của Đảng bộ Nam Bộ,trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;Trung ương Cục miền Nam (1951-1954) là một bộ phận của Ban Chấp hành Trung ươngtại Nam Bộ-có nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến kiến quốc ở Nam Bộ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vai trò của Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam rất to lớn; có nhiều sáng tạo độc đáo về xây dựng tổ chức và hoạt động lãnh đạo kháng chiến. Tuy nhiên, đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện hai cơ quan lãnh đạo này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC