Tóm tắt Luận án Quản lý đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học Việt Nam

Đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT) của sinh viên (SV) là một bộ phận hợp thành quan trọng của quá trình đào tạo ở trường đại học (ĐH). ĐGKQHT không chỉ cho biết chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo mà còn là cơ sở để cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐH. Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) với triết lý là “tôn trọng người học, xem người học là trung tâm của quá trình đào tạo” đã làm thay đổi vai trò của người dạy và người học trong hoạt động đào tạo. Đối với người học, phải biết chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện của bản thân, phải có năng lực tự học, tự nghiên cứu và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình tích lũy kiến thức. Đối với người dạy, không chỉ là người biết mọi tri thức về môn học và người quyết định mọi hoạt động dạy – học trong lớp học, mà còn là người cố vấn cho quá trình học tập, người tham gia vào quá trình học tập, và là người học, người nghiên cứu. Vai trò của người dạy và người học thay đổi đã kéo theo những thay đổi trong ĐGKQHT. Đánh giá theo quá trình là yêu cầu bắt buộc trong đào tạo theo HTTC; chúng được thực hiện với các hình thức phong phú, phương pháp đa dạng nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và công bằng trong ĐGKQHT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC