Tóm tắt Luận án Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh tây nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sứcquan trọng về kinh tế -xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của cả nước.Sau nhiều năm triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, bên cạnh những thành công bước đầu khá toàn diện, cũng đã bộc lộ không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế và những hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, quản lý của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền. Một bộ phận đảng viên,cán bộ, công chức (CBCC) vẫn nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn pháp luật về dân chủ, còn xảy ra tình trạng cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân còn bị vi phạm. Một số xã, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng DTTS, tổ chức triển khai thực hiện còn hình thức, chưa đồng bộ và thường xuyên, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Có nơi CBCC còn xem nhẹ hoặc né tránh đối phó với những bức xúc của nhân dân, còn thiếu trách nhiệm, triển khai còn nặng về hình thức, làm qua loa, chiếu lệ. Vẫn còn nhữngnội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát chưa được triển khai cụ thể như:việc thực hiện chế độ đền bù, giải phóng mặt bằng;về thu chi ngân sách, việc quy hoạch đất đai; phong trào xây dựngnông thôn mới; về thực hiện các chương trình dự án 134, 135, từ đó đã dẫn đến tình trạng mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, Tây Nguyên có những nét đặc thù về dân cư, dân tộc,nên một bộ phận nhân dân trình độ dân trí còn rất thấp, chưa làm tốt nghĩa vụ công dân. Thậm chí còn lợi dụng dân chủ để phục vụ cho lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và gia đình mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng, đất nước; cấu kết với các thế lực phản động FULRO trong và ngoài nước gây không ít cảntrở trong quá trình thực hiện pháp luật về dân chủ. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về dân chủ đối với vùng miền núi còn chưa phù hợp với thực tiễn, tính khả thi không cao khi áp dụng đã ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,phường, thị trấntrên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cả phương diện lý luận và thực tiễn có ý nghĩa sâu sắc và cấp thiết hiện nay. Xuất pháttừ những lý do trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài: “Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên” làm luận án Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC