Tóm tắt luận án Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập

Đi hoạt động KTĐL ở Việt Nam có những bước hoàn thiện theo định hướng nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời điều chỉnh những hạn chế khiếm khuyết sao cho phù hopwk với chiến lược phát triển kinh tế xã hột của đất nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC