Tóm tắt luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài Thuếlà nguồn thu chủyếu của NS và có vai trò quan trọng trong ổn định phát triển đất nước. Hiện QLT đối mặt với áp lực của nhiệm vụ thu NS cộng với sựgia tăng vềsốlượng, qui mô NNT, trong khi nguồn lực QLT có hạn. Đây là bài toán đặt ra không chỉvới ngành Thuếmà còn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Khu vực HKD có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thu nhập và đóng góp cho NS. Song đây là nguồn thu phức tạp, sốlượng HKD rất lớn và không ngừng tăng lên, tình trạng thất thu, nợ đọng thuếphổbiến, nhân lực và chi phí QLT khá lớn. Hoàn thiện QLT HKD sẽ tạo điều kiện để ngành thuế tập trung nguồn lực cho các nguồn thu lớn, đảm bảo hoàn thành công tác thuếvà góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội tại địa phương. Đây là vấn đềcấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy Em chọn đềtài: “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộkinh doanh cá thểtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 2. Tổng quan nghiên cứu Từnăm 2005, khi thực hiện Chiến lược cải cách và HĐH hệthống thuế, các nghiên cứu tập trung tìm giải pháp giảm thấp chi phí QLT và chi phí tuân thủthuế[18], [21]; Nghiên cứu sựtác động của chính sách thuế đến hiệu lực, hiệu quảQLT [19]. Nghiên cứu QLT gắn với quá trình cải cách, đổi m ới nội bộngành thuế, sắp xếp kiện toàn tổchức bộmáy và nâng cao năng lực đội ng ũCBCC [17], Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin [14]. Nâng cao hiệu quảcác chức năng QLT dựa trên sựrủi ro v ới sựhỗtrợcủa công nghệthông tin [15], [22], tăng cường tuyên truyền hỗtrợvà giao tiếp thông tin v ới NNT, tạo điều kiện để NNT n ắm vững chính sách thuế để hoạch định kinh doanh, từ đó tăng sốthuế đóng góp cho ngân sách [20]; phân tích các yếu tốtác động và đềxuất giải pháp nâng cao hiệu quảQLT theo hướng tăng cường sựtuân thủthuếcủa DN [12].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC