Tóm tắt luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định

Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp chính là hệ thống kế toán chi phí. Tuy nhiên, hệ thống kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bình Định hiện nay mới chỉ tập trung vào kế toán tài chính để lập các báo cáo tài chính là chủ yếu. Hệ thống kế toán chi phí hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong nội bộ Công ty còn hạn chế. Hệ thống kế toán chi phí hiện nay chưa cung cấp đầy đủ các thông tin phù hợp, kịp thời cho việc ra quyết định kinh doanh của các nhà quản trị Công ty. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng thông tin kế toán quản trị, Công ty cần phải hoàn thiện kế toán quản trị mà đặc biệt là kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm của Công ty nhằm cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời giúp các nhà quản trị Công ty có cơ sở đưa ra các biện pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC