Tóm tắt luận văn Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH một thành viên cảng Quy Nhơn

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn phải tổ chức tốt công tác kế toán của doanh nghiệp, trong đó kế toán quản trị giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh, kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị . -Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Trong những năm gần đây doanh thu của côngty đã không ngừng tăng lên nhưng sự tăng trưởng này chưa tương xứng với tiềm năng của một cảng trọng yếu thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Do đó đứng trước thử thách của nền kinh tế thị trường các nhà lãnh đạo Cảng Quy Nhơn đã không ngừng nâng cao trình độ quản lý, từng bước tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn đơn vị. c hính vì lý do đó, em chọn nghi ên c ứu đề t ài“ Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC