Tóm tắt luận văn Nghiên cứu sự hài lõng của học sinh đối với công tác đào tạo tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Bình Định

1. Tính cấp thiết của đề tài (1) Sự cạnh tranh trong hoạt động giáo dục hình thành và ngày càng diễn ra gay gắt giữa các cơ sở giáo dục; (2) Trong bối cảnh số lượng tuyển sinh ngày càng giảm 2. Mục tiêu nghiên cứu (1) Làm rõ vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết và hệ thống hóa phương pháp đánh giá sự hài lòng của học sinh đối với công tác đào tạo trong các trường trung cấp chuyên nghiệp; (2) Phân tích những đánh giá về chất lượng, giá trị và sự hài lòng của học sinh hệ chính quy đối với công tác đào tạo của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định; (3) Xây dựng mô hình, thang đo và kiểm định các giả thiết về mối quan hệ giữa sự hài lòng của học sinh với các thành phần chất lượng và giá trị của công tác đào tạo trong trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định; (4) Đề xuất kiến nghị phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường, đảm bảo sự hài lòng của học sinh ở mức có thể; về lâu dài, tăng số lượng tuyển sinh của trường. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến chất lượng, giá trị và sự hài lòng của học sinh đối với công tác đào tạo của Nhà trường. - Phạm vi nghiên cứu: Học sinh hệ chính quy, học tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2012.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC