Tóm tắt luận văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Kon Tum

Nước ta đang chuyển từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong nền hành chính phục vụ, sựhài lòng của khách hàng đối với các dịch vụhành chính công vừa là cái đích cần hướng đến đồng thời cũng vừa là thước đo đánh giá hiệu quảhoạt động của mỗi cơquan hành chính nhà nước. Có thểnói, đềcao sựthỏa mãn của khách hàng đã trởthành sứmệnh phát triển chung của mọi cơquan hành chính nhà nước. Cục thuếtỉnh Kon Tum cung cấp các dịch vụhành chính thuếcho khách hàng (doanh nghiệp, cơquan hành chính nhà nước, đơn vịsự nghiệp công lập, tổ chức khác, cá nhân), bao gồm: Đăng ký thuế; đăng ký sửdụng ấn chỉthuế; gia hạn nộp hồsơkhai thuế; gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế; hoàn thuế; hỗtrợkhách hàng.Mục tiêu của ngành thuếlà phục vụtốt nhất khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với các dịch vụhành chính thuế. Tuy nhiên, đến nay chưa có một nghiên cứu cụthểnào vềchỉsố hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụhành chính thuếtại cục ThuếKon Tum. Do đó, chưa đánh giá chính xác các mong muốn của khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến sựhài lòng và mức độhài lòng của khách hàng. Đểcó cơsở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sựhài lòng của khách hàng, sựcần thiết cấp bách phải nghiên cứu các mong muốn của khách hàng, tìm hiểu các nhân tốtác động đến sựhài lòng; từ đó, xây dựng mô hình nghiên cứu, đo lường sựhài lòng của khách hàng đối với các dịch vụhành chính thuếtại Văn phòng Cục ThuếKon Tum.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC