Tóm tắt luận văn Phát triển dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đềtài Quá trình phát triển khu kinh tếDung Quất đòi hỏi nhu cầu sử dụng các dịch vụtài chính của các doanh nghiệp, các tổchức kinh tế - xã hội ngày càng tăng lên cảvềsốlượng cũng nhưcác loại hình dịch vụ. Đây là vấn đềcó tính cấp thiết cảvềlý luận và thực tiễn, vì vậy phải được quan tâm một cách đúng mức. Tuy nhiên, tình hình phát triển các loại hình dịch vụtài chính ở khu kinh tếDung Quất bước đầu vẫn còn những khó khăn, hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đang đặt ra. Điều này, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là: do cơ chế, chính sách, thông tin, nhận thức về dịch vụ tài chính ởkhu kinh tếnày chưa được coi trọng cảvềphía các tổchức cung cấp và các đối tượng được phục vụdịch vụtài chính. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ tài chính ởkhu kinh tếDung Quất tỉnh Quảng Ngãi”là vấn đềhết sức cần thiết, có ý nghĩa cảvềmặt lý luận và thực tiễn; góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sựphát triển khu kinh tếDung Quất, xứng đáng với vai trò, vịtrí của nó trong vùng kinh tếtrọng điểm miền Trung. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơsởthực trạng phát triển dịch vụtài chính ởkhu kinh tế Dung Quất, đềtài đềxuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài chính ởkhu kinh tếDung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụtài chính và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ởkhu kinh tếDung Quất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC