Tóm tắt luận văn Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đà Nẵng

Phát triển các dịch vụNgân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin là một xu hướng tất yếu, mang tính khách quan trong thời ñại hội nhập kinh tếquốc tế. Hơn nữa, trong môi trường cạnh tranh gay gắt nhưhiện nay, nếu các ngân hàng không tựmình hoàn thiện, không cải tiến các sản phẩm dịch vụ ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng ña dạng của khách hàng thì ngân hàng sẽ bị tụt hậu, dần mất chỗ ñứng trong ngành. Cùng với sựphát triển của nền kinh tếthếgiới, các quan hệmua bán trao ñổi hàng hóa dịch vụtừng bước phát triển cảvềsốlượng và chất lượng. Do ñó, ñòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới ñảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Sự ra ñời của thẻlà một bước tiến vượt bậc trong hoạt ñộng thanh toán thông qua ngân hàng. Dịch vụthẻcó ưu thếvềnhiều mặt trong việc thoảmãn nhu cầu của khách hàng vì tính tiện dụng, an toàn, ñược sử dụng rộng rãi trên thếgiới. Mặc dù xuất hiện từ ñầu những năm 90 của thế kỷ trước và ñang có những bước phát triển ñáng kểnhưng ñến nay lĩnh vực thẻ ngân hàng vẫn chưa thực sựhòa nhập vào ñời sống của mọi người dân Việt Nam. Sản phẩm thẻngân hàng nói chung và thẻngân hàng TMCP Công Thương nói riêng với nhiều tính năng ưu việt thì vẫn chưa ñược phổbiến ñối với mọi tầng lớp dân cư, chưa thực sự ñem lại tiện ích cho các chủ thẻ cũng như trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổbiến trong nền kinh tế. Do ñó, việc tìm ra giải pháp ñểthúc ñẩy hình thức thanh toán thẻlà một nhu cầu cần thiết trong giai ñoạn hiện nay. Xuất phát từyêu cầu ñó, tác giảchọn ñềtài “Phát triển dịch vụthẻtại Ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC