Tóm tắt luận văn Vận dụng kế toán quản trị tại Đại học Đà Nẵng

Kếtoán có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tếtài chính. Tuy nhiên, đểkếtoán phát huy toàn diện chức năng thông tin và chức năng kiểm tra, thì cần phải xây dựng một hệthống kếtoán hoàn chỉnh bao gồm cảhai phân hệ kếtoán tài chính và kếtoán quản trị. Trong đó kếtoán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ mang tính chất khách quan. Thông tin do kếtoán quản trịcung cấp mang tính linh hoạt, phản ánh xu hướng biến động, có tính dựbáo, có thểphục vụcho việc đánh giá và xây dựng kế ho ạch tài chính phù hợp với mục tiêu đã được xác lập. Vì vậy, việc xây dựng hệthống kếtoán hoàn chỉnh trong đó đềcao vai trò của kếtoán quản trịlà một vấn đềquan trọng cho mọi đơn vịkếtoán. Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam thực sự hội nhập vào thị trường quốc tế. Hệthống giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển mình vươn lên phát triển trong tầm cao mới. Với vai trò là Đại học trọng đi ểm quốc gia ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, đểthích nghi với yêu cầu trong thời kỳ mới, Đại học Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo và quản lý, trong đó có công tác quản lý tài chính. Tuy nhiên, để chủ động chi tiêu trong nguồn tài chính hiện có, Đại học Đà Nẵng cần triệt đểkiểm soát các khoản chi chưa thật sựcần thiết và tăng các nguồn thu từcác hoạt động của đơn vị, đưa ra những thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc hoạch định, tổchức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC