Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức- Quản lý nhà nước

(Bản scan) Câu 1: Để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần phải hoàn thiện những vấn đề gì? 1. Khái niệm: Nhà nước pháp quyền là Nhà Nước được tổ chức và hoạt động dựa trên khung pháp luật 2. Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam có những đặc điểm sau: - QLNN bằng pháp luật - Pháp luật trong nhà nước pháp quyền Việt Nam phục vụ Nhân dân lao động - Nhà nước pháp quyền được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - Thực hành nguyên tắc tập trung, dân chủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC