Tổng luận về công nghệ xử lý chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ( CNH,HĐH) đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Trong tiến trình hội nhập, công tác bảo vệ môi trường là một điều kiện tiên quyết để Việt Nam nâng tầm, hội nhập với thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC