Tổng quan về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp một số nước châu Á trong thời gian gần đây

Bước sang thế kỷ 21, các quốc gia nỗ lực xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm phát huy mọi tiềm lực và lợi thế quốc gia, tạo cơ chế hỗ trợ hoạt động nền kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực và chủ động nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Các quốc gia khu vực Châu á, đặc biệt là quốc gia thuộc khối ASEAN vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, đang tập trung tìm kiếm những hướng đi mới, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và vươn lên. Việc tìm hiểu những điều chỉnh về mặt chiến lược và chính sách phát triển của các nước châu á, đặc biệt là các nước ASEAN sẽ giúp chúng ta biết được xu thế vận động của môi trường quốc tế và khu vực trong tình hình phát triển mới để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và xây dựng chiến lược và chính sách phát triển phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC