Triển khai thực hiện đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”

Trong giai đoạn 1997-2010, tốc độtăng trưởng của khu vực dịch vụ đạt 11,7%/năm, cao hơn tăng trưởng của GDP (tổng sản phẩm quốc nội) bình quân (11,2%/năm) và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tếcủa thành phố, góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tếthành phốtừcông nghiệp - dịch vụ- nông nghiệp sang dịch vụ- công nghiệp - nông nghiệp với tỷtrọng của khu vực dịch vụngày càng cao. Đến năm 2010, tổng giá trịGDP của khu vực dịch vụ(theo giá so sánh 1994) là 5.924 tỷ đồng, tỷtrọng đóng góp của khu vực dịch vụ là 54,2% trong cơcấu GDP chung của thành phố, Quy mô vốn đầu tưphát triển trong khu vực dịch vụluôn chiếm tỷtrọng lớn nhất, khoảng 60% - 65% trong tổng vốn đầu tưxã hội (nhưng chủyếu tập trung vào các ngành kinh doanh tài sản - bất động sản, khách sạn và vận tải - kho bãi, bưu chính - viễn thông). Nguồn vốn FDI thu hút vào khu vực dịch vụcũng chiếm tỷtrọng khá cao. Mặt khác, cơcấu lao động cũng có sựdịch chuyển tích cực giữa các khu vực kinh tế, cụthểtỷtrọng lao động trong khu vực dịch vụliên tục tăng từ37,2% năm 1997 lên 57,25% vào năm 2010. Năm 2011, các hoạt động dịch vụtiếp tục khởi sắc, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Giá trịsản xuất các ngành dịch vụ(giá cố định 94) đạt 12.287,7 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển khu vực dịch vụcủa thành phố Đà Nẵng vẫn còn những tồn tại như: Du lịch là ngành kinh tếmũi nhọn nhưng chưa phát huy được các tiềm năng, thếmạnh của thành phố; Nhiều dựán trung tâm thương mại, siêu thị đã quy hoạch nhưng chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tiến độcòn chậm; Dịch vụlogistics phát triển chưa tương xứng; Các dịch vụtài chính cao cấp chưa phát triển; Chưa hình thành được các tập đoàn lớn, có hội sởchính đóng trên địa bàn thành phố Nghịquyết Đại hội Đảng bộlần thứXX đã xác định 05 hướng đột phá trọng yếu, trong đó có nhiệm vụtập trung phát triển dịch vụ. Trên cơsở Đềán “Phát triển dịch vụthành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Hội nghịBan chấp hành Đảng bộthành phố Đà Nẵng thông qua vào tháng 12/2011, UBND thành phốxây dựng kếhoạch triển khai thực hiện Đềán với những nội dung chủyếu nhưsau: I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 1. Mục tiêu tổng quát phát triển dịch vụthành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 1.1. Mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2015 Phát triển dịch vụtheo hướng chất lượng cao, có giá trịgia tăng lớn; Phù hợp với WTO, BTA; Tập trung và thứ tự ưu tiên phát triển các lĩnh vực dịch vụcó tiềm năng góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụcủa thành phốphát triển nhanh và bền vững; Đưa Đà Nẵng từng bước trởthành trung tâm dịch vụcủa khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cảnước. Phấn đấu tốc độtăng trưởng của khu vực dịch vụgiai đoạn 2011-2015 là 16-17%/năm; tỷtrọng GDP của khu vực dịch vụ đến năm 2015 chiếm trên 54,2% trong tổng GDP thành phố. 1.2. Tầm nhìn đến năm 2020 Đến năm 2020, Đà Nẵng trởthành một trung tâm dịch vụlớn; là trung tâm du lịch, phân phối, CNTT - truyền thông, tài chính - ngân hàng và logistic của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cảnước, cũng nhưcủa khu vực ASEAN; đồng thời là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, y tếchuyên sâu, khoa học công nghệcao, thểthao lớn; tiếp cận và đạt trình độhiện đại, đảm bảo hội nhập quốc tếvà khu vực, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trịtoàn cầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC