Trình bày bổ sung Báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Theo quy định hiện hành là QĐ 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp: Một doanh nghiệp thông thường có ba hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Như vậy, hoạt động tài chính là hoạt động có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh và là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính (Báo cáo kế toán tài chính) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, là nguồn cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra những quyết định kinh tế của mình. Báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để đề ra các quyết định kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC