Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa

Chất thải rắn có từ những ngày đầu con người có mặt trên trá i đấ t. Con người và động vậ t khai thác các nguồn tài nguyên trên trá i đấ t để phục vụ cho đời sống của mình và thải ra môi trường chấ t thả i rắn. Trong giai đoạn tiền sử, khi mà con người là mộ t thành viên rấ t nhỏ bé trên trái đấ t với cuộc sống riêng lẻ, hoang dã thì chấ t thả i rắ n không ảnh hưởng lớn đến môi trường do diện tích đấ t rộng và khả năng tự là m sạch cao, thiên nhiên có thể nhận một khối lượng lớn rác mà không gâ y hại tới mô i trường. Chỉ khi cách sống tập trung và cá c đô thị, thành phố ra đời thì rá c mớ i trở thành mối quan tâ m của cộng đồng con người do khối lượng lớn, thành phần phức tạ p, khả năng phâ n huỷ chậ m và sự tích tụ ngày cà ng cao của chúng. Có loại vậ t liệu mớ i chỉ ngày hô m qua phục vụ đắc lực cho con người thì hôm nay lại trở thà nh chấ t thải rắn có khả năng gâ y độc hại không chỉ cho con người mà còn cho mô i trường. Đặ c biệt trong giai đoạn phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá kèm theo tình trạ ng dân số tă ng nhanh trong khi rá c không còn chỗ để tái sử dụng hoặ c nhiều loạ i chấ t thả i không có khả năng phân huỷ hay tồn tạ i rất lâu trong thiên nhiên tăng cao thì chấ t thả i rắn cà ng ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC