Ứng dụng mạng Nơron ước lượng từ thông trong hệ truyền động động cơ không đồng bộ

Bài báo nhằm giới thiệu phương pháp ứng dụng mạng nơron để ước lượng từthông rotor trong hệtruyền động động cơkhông đồng bộ. Tính toán từthông rotor và góc pha trong động cơkhông đồng bộlà hai yếu tốquyết định của phương pháp điều khiển tựa theo từthông rotor, trong các mô hình cũng nhưtrong các phương trình động học của động cơkhông đồng bộluôn tồn tại hằng sốthời gian của rotor. Ưu điểm của mạng nơron là có thểxấp xỉcác quan hệphi tuyến mà không cần biết cấu trúc của quan hệ đó. Các bộ ước lượng từthông sẽ được sửdụng vào sơ đồ điều khiển tựa theo từthông động cơkhông đồng bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC