Ứng dụng ozone xửlý nước và vi khuẩn vibrio spp. trong bể ương ấu trùng tôm sú

Ứng dụng ozon trong nuôi trồng thủy sản được xem là giải pháp hữu hiệu cho việc xửlý nước tái xửdụng cũng nhưdiệt khuẩn trên ấu trùng tôm nhằm nâng cao chất lượng tôm giống. Tuy việc ứng dụng ozon ởViệt Nam còn rất mới mẻvà hạn chế. Đềtài được thực hiện nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng ozon trong xửlý nước và ương nuôi ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Vật liệu tiến hành thí nghiệm gồm máy Ozon 5g/h, bể60 lít, nước dùng để ương tôm có độmặn 30‰. Ozon được sục vào bểthông qua máy Venturi. Ba thí nghiệm được bốtrí với 3 lần lặp lại là: Thí nghiệm 1: Thăm dò thời gian và nồng độOzon hòa tan trong nước đồng thời theo dõi sựbiến động một sốcác yếu tốmôi trường. Thí-nghiệm 2: So sánh khảnăng xửlý nước bằng Ozon và chlorine. Thí nghiệm-3: Xác định khảnăng diệt khuẩn của Ozon trên ấu trùng tôm sú. Kết quả cho thấy hàm lượng ozon hòa tan tăng dần theo thời gian sục khí, trong điều kiện thí nghiệm tỉlệ tăng hàm lượng ozon hòa tan theo thời gian sục khí là 0,0071 ppm/phút. Một sốchỉtiêu môi trường được cải thiện đáng kểsau khi xửlý bằng ozon. Ởnồng độ0,305 ppm thì hiệu suất diệt khuẩn 99,97% và làm kết tủa hoàn toàn sắt, nồng độ0,175ppm thì loại hết NO2và làm giảm 57% lượng H2S ởnồng độ0,37ppm. Ozon hoàn toàn có thểthay thếchlorine trong việc xửlý nước trước khi ương nuôi ấu trùng tôm biển. Ởnồng độ0,255ppm, ozone có thểthay thếchlorine để diệt 100% vi khuẩn vibrio và 98- 99,8% tổng vi khuẩn. Chất lượng nước không có sựkhác biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC