Ứng dụng phương pháp pcr - Genotyping trong nghiên cứu tác nhân gây bệnh đốm trắng (wssv) trên tôm sú

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu sự khác nhauvề kiểu gencủa WSSV ở hai thời điểm và hai khuvực khác nhaubằng phương pháp PCR - Genotyping (ORF94 và ORF125).Kết quả cho thấy cósự khác nhauvề kiểu gencủa WSSV ởnăm 2006 vànăm 2008 vàcả ở 2 khuvực Cà Mau vàBạc Liêu khi phântích 231mẫu ở 23 ao,thuộc 2 đợt thả giốngliêntiếp trongcùng một ao nuôi ở mô hình quãng canhcải tiến (QCCT) thuộctỉnh Cà Mau 2008 và so sánh kiểu gencủa các dòng virusnày v ớicác nghiên cứu trước đây (năm 2006).Kết quả nghiêncứu cho thấy,năm 2008, kiểu gen thuộc ORF94 có 12 nhóm vùnglặplại (VLL),từ 4 - 16 vùnglặplại trong đó 11-VLL chiếmtỉlệ cao nhất (35,8%, 43/120tổngsốmẫu), ORF125 có 8 nhóm vùngl ặplạitừ 3 - 14 vùnglặplại, trong đó 7-VLL chiếmtỉlệ cao nhất (53,8%, 64/119tổngsố mẫu).Năm 2006 cho thấy có 5 nhóm vùngl ặplại thuộc ORF125,từ 4 - 8 vùnglặplại (Cà Mau) và có 6 nhómt ừ 3 - 8 vùnglặplại (Bạc Liêu), trong đó kiểu gen có 6-VLL chiếmtỉlệ cao nhất ởcả hai khuvực (Cà Mau là 59,7%, Bạc Liêu là 24,1%).Sự nhiễm nhiều kiểu gen (ORF94 và ORF125)của WSSV trong cùng 1 ao ở mô hình nuôi QCCTnăm 2008 là phổ biến vàsự nhiễm kép nhiều kiểu gen trong cùng mộtmẫu tômcũng phong phúhơn so vớinăm 2006. Nghiêncứu còn cho thấy,sự nhiễmbệnh ở các đợt nuôi tôm liên tiếp ở mô hình QCCT chủyếu là do nguồn tôm giống gây ra.Từ đó có thể thấy khảnăng ứngdụng tốt phương pháp PCRGenotying trong nghiêncứu tác nhân gây b ệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm sú.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC