Ứng dụng Web ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về văn hóa Khmer Nam Bộ

Bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề trọng đại, sống còn của mỗi quốc gia. Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1270/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” gồm 06 dự án thành phần với tổng kinh phí dự kiến 1.512 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Bộ VHTT&DL đã có Chỉ thị 194/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên nhằm huy động sức mạnh toàn xã hội trong phát triển văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra nhiệm vụ chăm lo phát triển văn hóa. Qua quá trình cộng cư lâu đời cùng với các dân tộc Kinh - Hoa - Chăm trên mảnh đất Nam Bộ, người Khmer đã có sự giao thoa văn hóa với các dân tộc anh em; nhưng cơ bản người Khmer vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc, những cốt cách tinh hoa của dân tộc mình. Trên phương diện văn hóa, người Khmer Nam Bộ đã góp vào kho tàng văn hóa Nam Bộ nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung, vốn bản sắc làm phong phú thêm nét đặc thù văn hóa Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC