Ứng xử của cọc bê tông cốt thép trong kết cấu kè bảo vệ bờ sông khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Trong quá trình thi công đắp cát cho công trình bảo vệ bờ sông dạng tường chắn kết hợp với hệ cọc bê tông cốt thép, do tác dụng của áp lực cát đắp, tải trọng thi công và các yếu tố khác, có thể gây mất ổn định cho đất nền, ảnh hưởng đến chuyển vị và nội lực trong cọc. Nếu chuyển vị và nội lực trong cọc vượt quá giới hạn cho phép thì cọc bị phá hoại. Nội dung bài viết tập trung mô phỏng ứng xử của cọc bê tông cốt thép trong kết cấu kè bảo vệ bờ sông khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên số liệu quan trắc từ sự cố của công trình và đặc trưng của địa chất khuvực nghiên cứu, tác giả phân tích ngược bài toán bằng chương trình Plaxis để tìm ra một giải pháp kết cấu kè thích hợp cho khu vực quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC