Unlock-Ngôn ngữ lập trình php và mys

Cái tên PHP ban đầu đ-ợc viết tắt bởi cụm từ Personal Home Page, và đ-ợc phát triển từ năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf. Lúc đầu chỉ là một bộ đặc tả Perl, đ-ợc sử dụng để l-u dấu vết ng-ời dùng trên các trang web. Sau đó, Rasmus Lerdorf đã phát triển PHP nh-là một máy đặc tả (Scripting engine). Vào giữa năm 1997, PHP đã đ-ợc phát triển nhanh chóng trong sự yêu thích của nhiều ng-ời. PHP đã không còn là một dự án cá nhân của Rasmus Lerdorf và đã trở thành một công nghệ web quan trọng. Zeev Suraski và Andi Gutmans đã hoàn thiện việc phân tích cú pháp cho ngôn ngữ để rồi tháng 6 năm 1998, PHP3 đã ra đời (phiên bản này có phần mở rộng là *.php3). Cho đến tận thời điểm đó, PHP ch-a một lần đ-ợc phát triển chính thức, một yêu cầu viết lại bộ đặc tả đ-ợc đ-a ra, ngay sau đó PHP4 ra đời (phiên bản này có phần mở rộng không phải là *.php4 mà là *.php). PHP4 nhanh hơn so với PHP3 rất nhiều. PHP bây giờ đ-ợc gọi là PHP Hypertext PreProcesor.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC