Ưu điểm và hạn chế của DNTN và công ty hợp danh ( với tư cách là doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn

Kể từ khi nước ta thực hiện đường lối đổi mới kinh tế mà Đại hội Đảng lần thứ VI ( năm 1986) đề ra là chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí cảu nhà nước, hàng triệu người dân đã bỏ công bỏ của đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Với quan điểm:” dân có giàu thì nước mới mạnh”, các thành phần kinh tế đều được nhà nước khuyến khích phát triển, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, sự xuất hiện của nhiều hình thức kinh doanh là điều tất yếu. Pháp luật nước ta hiện nay đã ghi nhận nhiều hình thức tổ chức kinh doanh để người kinh doanh có thể lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng kinh doanh của mình. Doanh nghiệp tư nhân ( DNTN) và công ty hợp danh ( CTHD) là hai loại hình tổ chức kinh doanh. Vậy ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân ( với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp)” là gì?. Nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp chúng ta phát huy được những ưu điểm, lợi thế của mỗi loại hình doanh nghiệp và khắc phục được những hạn chế của chúng để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC