Vai trò của các yếu tố đến sự hình thành và phát triển nhân cách Liên hệ thực tế

Khi nghiên cứu về phản ánh tâm lý thông qua hoạt động và giao tiếp, khoa học không chỉ quan tâm đến bản thân quá trình đó mà còn quan tâm đến chủ thể của nó nữa, đó chính là nhân cách. Nhân cách trong tâm lý học là một phạm trù nền tảng. Việc làm sáng tỏ những vấn đề bản chất nhân cách, cấu trúc nhân cách, con đường hình thành nhân cách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Trong đó, các nhân tố như giáo dục, hoạt động, giao tiếp có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ về các yếu tố này để nắm rõ hơn được vai trò của chúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC