Vai trò của marketing trong việc ổn định thương hiệu kem đánh răng p/s của unilever tại thị trường Việt Nam

Phần 1 : Lý do nhóm 1 chọn đề tài. Phần 2 : Tìm hiểu về Marketing đóng vai trò gì trong việc ổn định thương hiệu kem đánh răng P/S của công ty Unilever Việt. 2.Công tác marketing trong việc xây dựng thương hiệu. 2.1 Thực trạng của vấn đề marketing hiện nay. 2.2 Giới thiệu về công ty Unilever Việt Nam. 2.2.1 Nguồn nhân lực của tập đoàn Unilever. 2.2.2 Sơ đồ tổ chức của Công ty Unilever Việt Nam. 2.2.3 Nguồn nhân lực và sản phẩm của Unilever Việt Nam. 2.3 Công tác marketing trong việc xây dựng thương hiệu 2.3.1 Probing the market: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tiên đoán thị trường. 2.3.2 Partitioning the market (Phân khúc thị trường). 3.3  Pursuing the market (Lựa chọn thị trường mục tiêu). 2.3.4  Positioning the brand (P4) – Định vị thương hiệu. 2.3.5  Producing the brand (P5) – Xây dựng thương hiệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC