Vai trò của Ngoại giao văn hoá đối với sự phát triển của Du lịch Việt Nam

1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu - Chiến lược Ngoại giao văn hoá góp phần hỗ trợ sự phát triển của Du lịch mà vẫn bảo vệ được mục tiêu phát triển của đất nước. - Tìm hiểu những ảnh hưởng của du lịch đối với ngoại giao văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. - Đánh giá vai trò của ngoại giao văn hoá đối với du lịch, những tác động tích cực và tiêu cực. - Trên cơ sở thực trạng du lịch hiện nay, đưa ra những đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò của Ngoại giao văn hóa đối với du lịch, phù hợp với tiềm năng du lịch của Việt Nam và xu thế hội nhập của khu vực và thế giới. Nhiệm vụ nghiên cứu Thực hiện mục tiêu trên, luận văn có những nhiệm vụ chính sau đây: - Thông qua việc phân tích đặc thù và tính độc lập của ngành du lịch, mối quan hệ, tác động qua lại giữa du lịch và ngoại giao văn hoá trên phương diện lý luận để từ đó xác định đặc điểm của ngành du lịch trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. - Khẳng định đóng góp của Ngoại giao văn hoá trong thành tựu chung của Việt Nam thời kỳ Đổi mới, trong đó có du lịch. - Trên cơ sở xu hướng phát triển du lịch thế giới, dự báo du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy vai trò của Ngoại giao văn hoá đối với du lịch và tận dụng mối quan hệ đối ngoại thuận lợi để thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ động hội nhập với khu vực và Quốc tế của nước ta từ nay đến năm 2020

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC