Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đến nay

Chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, kế hoạch, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước ta. Cùng với sự chuyển đổi này, tài chính – một lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế cũng có bước chuyển mình- đặc biệt là trong việc phát huy vai trò của mình trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Tài chính ngày nay, các vai trò, đặc điểm, quy mô, tính chất của nó đã khác rất nhiều so với hơn chục năm về trước. Do đó yêu cầu nhìn nhận và tìm hiểu sâu thêm về tài chính với vai trò của nó trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Đặc biệt là với em- một sinh viên của khoa Ngân hàng- Tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC