Vai trò tài chính công của Việt Nam từ năm 2008 đến 2010

Xét về hình thức, tài chính công là các hoạt động thu, chi tiền tệ của nhà nước gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tài chính công nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cho xã hội. Về thực chất, tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong phân phối nguồn tài chính quốc gia phát sinh giữa các cơ quan công quyền của nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC