Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu Á

Bài nghiên cứu này nhằm mục đích đi tìm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và chênh lệch lãi suất thực mà các nghiên cứu lý thuyết đã đề cập. Cụ thể, bằng chứng ấy ban đầu đƣợc xem xét trong quan hệ giữa hai nƣớc Việt Nam và Mỹ, sau đó phạm vi tìm kiếm sẽ đƣợc mở rộng ra một số nƣớc khác trong khu vực Châu Á. Một vấn đề khác mà nghiên cứu này đặc biệt quan tâm đó là sự xuất hiện của điểm vỡ cấu trúc có thể làm sai lệch các kết quả kiểm định. Do đó, một phƣơng pháp mới bền vững với nhân tố điểm vỡ cấu trúc sẽ đƣợc áp dụng song song với các phƣơng pháp kinh tế lƣợng truyền thống nhằm đƣa ra bằng chứng xác thực hơn và nhấn mạnh sự cần thiết phải cân nhắc đến vấn đề điểm vỡ cấu trúc trong quá trình nghiên cứu có liên quan đến dữ liệu chuỗi thời gian. Cụ thể, phƣơng pháp mới này đƣợc xây dựng bởi Saikkonen và Lutkepohl (2000, 2002) bên cạnh các phƣơng pháp truyền thống nhƣ kiểm định nghiệm đơn vị ADF, DF-GLS, kiểm định đồng liên kết Johansen. Sau quá trình kiểm định, nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của mối quan hệ dài hạn giữa tỷ gía thực và lãi suất thực ở các nƣớc Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore trong quan hệ với Mỹ. Ngoài ra, kết qủa kiểm định còn cho thấy việc xem xét đến yếu tố điểm vỡ cấu trúc cũng có thể giúp đƣa ra bằng chứng thực nghiệm với độ tin cậy cao hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC