Vấn đề ô nhiễm không khí do giao thông tại TP Hồ Chí Minh và giải pháp kiểm soát

1. Hiện trạng ô nhiễm không khí do giao thông tại TP .HCM 1.1 Tình hình giao thông tại TP .HCM 1.2. Vấn đề ô nhiễm không khí do giao thông 1.3. Hiện trạng quản lý môi trường không khí tại TP .HCM 2. Giải pháp kiểm soát 2.1. Giải pháp quản lý nguồn thải 2.2. Quản lý nhiên liệu dùng cho phương tiện giao thông 2.3. Tăng cường sử dụng viễn thông và truyền thông dữ liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC