Vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn tại TP Hồ Chí Minh

TP HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; • Có vị trí chính trị quan trọng của cả nước; • Đầu mối giao lưu quốc tế; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và Đông Nam Á.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC