Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo

Ngày nay, trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa về kinh tế, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành một thách thức to lớn đối với mọi quốc gia. Chất lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật đơn thuần nữa mà nó trở thành một vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu, liên quan đến sự sống còn của tất cả các tổ chức khác nhau. Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và đảm bảo chất lượng, yêu cầu tổ chức phải cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng và vượt sự mong muốn của họ. Để thu hút khách hàng, các tổ chức cần phải đưa chất lượng vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động của mình. Sự thắng bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc chủ yếu vào mức độ thích hợp của chất lượng hàng hoá và dịch vụ, sự hợp lý về giá cả và điều kiện mua bán, giao nhận. Muốn cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường quốc tế và trong nước, muốn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng cũng như mong đạt lợi nhuận cao, thì bất cứ tổ chức nào cũng cần phải xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000, ISO 14000, tiêu chuẩn HACCP,… Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp nhỏ chưa có điều kiện và khả năng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế thì việc kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp là một vấn đề nan giải. MỤC LỤC DANH MỤC CC BẢNG BIỂU. 1 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . 1 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC . 2 LỜI CẢM ƠN . 3 PHẦN MỞ ĐẦU . 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG. 6 1.1 Khái quát chung về kế toán quản trị và kiểm soát chất lượng . 6 1.1.1 Khái niệm về kế toán quản trị . 6 1.1.2 Vai trò của kế toán quản trị . 7 1.1.3 Khái niệm chất lượng, kiểm soát chất lượng và kiểm soát chất lượng toàn diện . 8 1.1.3.1 Khái niệm chất lượng (Quality) . 8 Quan niệm xuất phát từ sản phẩm:. 8 Theo quan niệm của các nhà sản xuất: . 8 Quan niệm “Chất lượng hướng theo thị trường” :. 9 Theo Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu (European Orgganization for Quality Control): . 9 Theo Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO) trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 9 1.1.3.2 Khái niệm kiểm soát chất lượng (Quality Control-QC) . 10 Theo ISO 8402 - 1994:. 10 Theo ISO 9000 - 2000:. 10 1.1.3.3 Khái niệm kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control- TQC) . 11 1.2 Cách tiếp cận về vấn đề chất lượng . 11 1.2.1 Cách tiếp cận cũ. 11 1.2.2 Cách tiếp cận ngày nay . 13 1.3 Các công cụ kiểm soát chất lượng . 13 1.3.1 Công cụ phi tài chính . 13 3 1.3.1.1 Đánh giá chất lượng nhà cung cấp. 13 1.3.1.2 Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất. 14 1.3.1.3 Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng. 14 1.3.2 Công cụ tài chính . 15 1.3.2.1 Chi phí phòng ngừa. 15 1.3.2.2 Chi phí cho sự đánh giá . 15 1.3.2.3 Chi phí cho những sự cố trong sản xuất. 16 1.3.2.4 Chi phí cho những sự cố phát sinh ngoài sản xuất. 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG I: . 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO. 18 2.1 Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Sáng Tạo . 18 2.1.1 Cơ cấu tổ chức. 18 2.1.2 Tổ chức bộ phận kế toán . 20 2.1.3 Qui trình sản xuất tại Công ty TNHH Sáng Tạo. 20 2.1.3.1 Công đoạn chế bản . 20 2.1.3.2 Công đoạn phơi bản. 21 2.1.3.3 Công đoạn in . 21 2.1.3.4 Công đoạn cán màng . 21 2.1.3.5 Công đoạn cắt hoặc bế thành phẩm . 22 2.1.3.6 Công đoạn kiểm tra sản phẩm (KCS). 22 2.1.3.7 Công đoạn dán thành phẩm . 22 2.2 Thực trạng việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 24 2.2.1 Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 24 Ở công đoạn chế bản:. 24 Ở những công đoạn sau (như in, cán màng, cắt hoặc bế, dán thành phẩm): . 24 2.2.2 Thực trạng của vấn đề chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 25 2.2.2.1 Chất lượng nhà cung cấp . 25 2.2.2.2 Chất lượng trong dây chuyền sản xuất . 29 2.2.2.3 Chất lượng trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng . 32 2.2.2.4 Chi phí chất lượng. 33 2.3. Nguyên nhân chưa kiểm soát được chất lượng tại Công ty Sáng Tạo. 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG II:. 36 CHƯƠNG III: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO. 37 4 3.1 Quan điểm vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng. 37 3.1.1 Quan điểm thực tiễn: . 37 3.1.2 Quan điểm hội nhập và phát triển:. 37 3.1.3 Quan điểm phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý: . 37 3.1.4 Quan điểm phù hợp chi phí và lợi ích:. 37 3.2 Vận dụng các công cụ phi tài chính vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 38 3.2.1 Đánh giá chất lượng nhà cung cấp. 38 3.2.2 Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất. 43 3.2.3 Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng. 46 3.3 Vận dụng các công cụ tài chính vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 49 3.3.1 Đối với hệ thống tài khoản. 49 3.3.2 Phân loại chi phí chất lượng . 53 3.3.2.1 Chi phí phòng ngừa . 53 3.3.2.2 Chi phí kiểm tra, đánh giá . 54 3.3.2.3 Chi phí cho những sự cố trong sản xuất . 55 3.3.2.4 Chi phí cho những sự cố phát sinh ngoài sản xuất . 56 3.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chi phí chất lượng. 57 3.4 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các ứng dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo . 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG III:. 63 PHẦN KẾT LUẬN. 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC