Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước

Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu chân thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn gắng bó máu thịt với nhau. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người vạch ra đường lối cách mạng, xây dựng cương lĩnh, chiến lược sách lược, đồng thời cũng là người đảm bảo và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện vai trò người làm chủ, làm chủ mọi hoạt động kinh tế, chính trị, VH - XH, khoa học vì sự tiến bộ của XH và của chính mình. Sự nghiệp Cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn dân, vì quần chúng nhân dân là người làm ra lịch sử (Cách mạng). Khi dân không là chủ và không làm chủ thì không thể có và không thể thực hiện bất cứ một cuộc Cách mạng nào . Thực hiện lý tưởng cao đẹp là dân chủ cho nhân dân, từ lúc ra đời ngày 03/02/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam với người lãnh tụ thiên tài của Đảng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng chiến đấu hy sinh để mùa thu tháng 8 năm 1945 làm nên cuộc Cách mạng mang ý nghĩa xã hội chưa từng có trong lịch sử dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc đó là kỷ nguyên độc lập - tự do, dân chủ thật sự cho nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chỉ trong một thời gian ngắn những con người làm chủ đất nước đã đưa Việt Nam từ một nước nô lệ nghèo nàn, lạc hậu trở thành một Quốc gia đang phát triển với nhiều lĩnh vực, đời sống kinh tế văn hóa xã hội được thế giới khâm phục. Đại thắng lợi mùa xuân năm 1975 là kết quả của việc phát huy toàn bộ sức mạnh dân tộc mà trong đó sức mạnh quyết định nhất là tinh thần yêu nước tinh thần đoàn kết triệu người như một và tinh thần độc lập tự chủ của người dân. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời chính là khác vọng Độc lập -Tự do- Hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam. Xây dựng một đất nước mà chủ nhân của nó là toàn thể nhân dân lao động, những người thực sự quyết định vận mệnh và tương lai của đất nước cũng như chính bản thân của mỗi người; ''Sự phát triển của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người'' chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Công Sản Việt Nam lãnh đạo đã vạch ra đường lối cương lĩnh, chiến lược, sách lược bảo đảm dân chủ và tạo điều kiện tối ưu cho sự thực hiện dân chủ của toàn thể nhân dân lao động . Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 75 năm do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo luôn được vững mạnh về mọi mặt kể cả trên diễn đàn Quốc tế. Có được như vậy chính là do Đảng và Nhà nước đã vận dụng đúng đắng và sáng tạo chủ nghĩa Mac-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta coi đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của mình, là kim chỉ nam cho mọi hành động mà lực lượng quyết định của lịch sử từ khi dựng nước đến nay là quần chúng nhân dân lao động, là những người bị áp bức bóc lột chứ không phải ai khác. Quần chúng nhân dân là người làm ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, là động lực tiến bộ xã hội, là mục tiêu cao cả mà Đảng ta lãnh đạo hướng dẫn quần chúng nhân dân xây dựng một xã hội dân chủ công bằng văn minh .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC