Vị thế và đặc trưng thi pháp của thể loại lục bát trong thơ mới 1932 - 1945

Thơ mới1932 - 1945 vừa với t- cách là một phong trào, vừa với t- cách là một cuộc cách tân thơ, là hiện t-ợng thơ lớn nhất ở thời kỳ non nửa đầu thế kỉ XX (1900 - 1945). Cho đến lúc này, chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định: Thơ mới1932 - 1945 đánh dấu b-ớc đột khởi ch-a từng có trong lịch sử thơ ca dân tộc; với nó, thơ Việt thực sự đ-ợc hiện đại hóa, mang tính loại hình sâu sắc của thơ hiện đại. Nh-ng vấn đề là, ở đây, sự hiện diện cũng nh- vai trò quan trọng của các thể loại thơ truyền thống mà tiêu biểu nhất là thơ lục bát - một thể loại dễ bị coi là "bảo thủ" [1] trên hành trình đi đến hiện đại của thơ ca Việt Nam cần đ-ợc đánh giá nh- thế nào, nó có những biến đổi gì về mặt thi pháp để thể hiện những nội dung mới của thời đại?.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC