Việt Nam phát triển du lịch phù hợp với xu thế phát triển du lịch thế giới và khu vực

Trong tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế,du lịch được coi là đâu tầu trong quá trình này và là một xu hướng tất yếu là hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều coi phát triển du lịch là một nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong tương lai. Trong sự phát triển nền công nghiệp của Việt Nam ngày nay du lịch có thể coi là công nghiệp không khói mang lại cho nền kinh tế Việt Nam một khoản thu nhập đáng kể, trong đó du lịch nghỉ biển chiếm một vị trí khá quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch. Trên thế giới ngày nay nhu cầu đi du lịch là rất nhiều, chủ yếu là đi du lịch nghỉ mát, ăn dưỡng. Trong khi đó nước ta là một nước ven biển, vùng biển và ven biển là địa bàn tập trung các nguồn lực các tam giác tăng trưởng kinh tế của đất nước. Vùng biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho phát triển nhiều loại hỡnh du lịch. Nước ta ngày nay cũng đó chỳ trọng đến sự phát triển du lịch coi du lịch là một ngành triển vọng trong tương lai, trong khi đó nước ta chưa khai thác được hết thế mạnh của các tài nguyên và cũn gõy hại đến tài nguyên và gây ô nhiễm làm hỏng đến tài nguyên đặc biệt là khai thác tài nguyên du lịch biển. Vỡ vậy việc nghiờn cứu đưa ra các điều kiện và giải pháp để phát triển loại hỡnh Du lịch nghỉ biển đang là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với sự phát triển du lịch nghỉ biển của Việt Nam để từ đó có thể thu hút được khách trong nước cũng như khách quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC