Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Tháng 9 năm 2000, trong buổi bình minh của Thiên niên kỷ mới, tôi có vinh dự to lớn là cùng với 189 vị đứng đầu nhà n-ớc và Chính phủ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc long trọng cam kết thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ, sự kiện nổi bật trong lịch sử 60 hoạt động của Liên hợp quốc. Trong đ-ờng lối và chiến l-ợc phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010 của mình, Chính phủ n-ớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đề ra các Mục tiêu Phát triển, các mục tiêu này về cơ bản phù hợp với các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) mà các vị đứng đầu Nhà n-ớc và Chính phủ các n-ớc thyành viên đã cùng nhau cam kết thực hiện tại Hội nghị Th-ợng đỉnh tháng 9 năm 2000. Việt Nam đã đ-a các MDG đến gần hơn với điều kiện của đất n-ớc, lồng ghép các mục tiêu đó vào chiến l-ợc và các ch-ơng trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 năm và hàng năm; tạo ra khả năng cao hơn và có hiệu quả hơn trong việc huy động toàn dân thực hiện các mục tiêu; phù hợp với tiến trình và cam kết chung tại Hội nghị Th-ợng đỉnh Thiên niên kỷ. Những thành tựu mà mỗi n-ớc thành viên của Liên hợp quốc đạt đ-ợc cho đến nay chứng tỏ rằng Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc phù hợp với nguyện vọng của toàn thể nhân loại trên hành tinh của chúng ta vì một t-ơng lai phát triển bền vững hơn, công bằng và t-ơi đẹp hơn. MDG đ-ợc thực hiện ở Việt Nam đã gắn kết chặt chẽ với hệ thống các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất n-ớc trên cùng một mặt bằng của sự đổi mới về cơ chế, chính sách, về huy động các nguồn lực phát triển với mức độ -u tiên cao hơn cho các vùng chậm phát triển; các nhóm dân c-nghèo, dễ bị tổn th-ơng trong đời sống th-ờng nhật. Do vậy, các MDG đã có sức lôi cuốn tham gia của các ngành, các cấp, các cộng đồng dân c-trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự thành công b-ớc đầu trong việc thực hiện các MDG mà Việt Nam đã đạt đ-ợc, huy động tối đa các nguồn lực trong n-ớc, đổi mới phong cách chỉ đạo điều hành, khơi dậy các nhân tố tích cực trong các tầng lớp dân c-. Việt Nam còn nhận đ-ợc sự hỗ trợ cả về nguồn lực và kinh nghiệm của các Chính phủ, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ. đã góp phần tích cực gia tăng khả năng hoàn thành các MDG ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC