WB và IMF với việc giải quyết khủng hoảng tài chính và nợ công hiện nay

Trong vài năm gần đây, nhất là từ sau cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu năm 2008, vấn đề nợ công, hay khủng hoảng nợ công, đã nổi lên và ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến sự tòn vong của một số nề kinh tế quốc gia, thậm chí của cả một khu vực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC