Xác định sức kháng đỡ của nhóm cọc khoan

Biết cọc có đường kính 1m, chiều dài cọc ngập trong đất là 40m; Sơ đồ bố trí cọc trong móng là 3x4 theo lưới ô vuông; khoảng cách tim hai hàng cọc kề nhau là 4000mm; Cao độ mực nước mặt là +5.0; Cao độ mặt đất là +0.0 đáy bệ nằm trong đất cách mặt đất 4.0m

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC