Xác định thời điểm mua bán chứng khoán

Tìm tương lai trong quá khứ Phân tích kỹthuậtlàviệc nghiên cứugiáchứng khoán, trong đó các biểu đồđượcsửdụng nhưmột công cụ chính, đểđược đầutưtốthơn. Phân tích kỹthuật là quá trình phân tích giá chứng khoán trong quá khứđểcốgắng dựbáo tương lai. Một sốngườigọi đólàviệc“lịch sửtựlặplại”, người khác lại nói “cầnhọc trong quá khứ”. Sir Arthur Wing Pinero (1893): “Tôi tin rằng, tương lai vẫnchỉlà quá khứmà thôi nhưng bướcvàobằng một cánh cửa khác”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC