Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập và giám sát mạng nội bộ

Báo cáo trình bày việc xây dựng một hệ thống phát hiện xâm nhập và giám sát mạng nội bộ LAN. Hệ thống đựơc thiết kế nhằm giám sát mạng và các hoạt động của mạng đối với các hành vi không được phép và có biện pháp phản ứng lại, theo chế độ thời gian thực để ngăn chặn và phòng ngừa các hoạt động này. Khi một cuộc tấn công bị phát hiện, hệ thống có thể bỏ qua những gói tin bất hợp pháp và đưa ra các thông báo đến người quản trị mạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC