Xây dựng mô hình đào tạo sinh viên theo nhu cầu doanh nghiệp

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chức năng quan trọng trong quản trịnguồn nhân lực, là yếu tốkhông thểthiếu trong quá trình phát triển của bât kỳdoanh nghiệp nào. Nguồn nhân lực hiện nay không những được xem là nguồn vốn của doanh nghiệp mà còn là yếu tốquyết định và cốt lõi trong việc duy trì và phát triển các nguồn lực khác trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC