Xây dựng tài liệu huấn luyện tu sĩ thừa sai ở Việt Nam

Ngôi Hai đã được Chúa Cha sai đến để loan báo Tin Mừng cứu độ cho thế giới và Ngài đã sai các môn đệ: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28, 19). Thế mà, đã qua hai thiên niên kỷ, khi nhìn lại thực trạng tôn giáo ở Châu Á nói chung, và ở Việt Nam nói riêng, số người Ki-tô hữu vẫn chiếm một tỉ lệ quá khiêm tốn (nhỏ hơn 10%). Chính vì thế, chủ đề chính của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Á nhóm họp năm 1999 đã nhấn mạnh việc truyền giáo cho lương dân. Thành phần hưởng ứng lời kêu gọi này trước tiên phải là những người thánh hiến, bởi vì họ là những người theo Ðức Ki-tô cách triệt để. Ðồng thời khi nhìn lại quá khứ, quan niệm về từ "truyền giáo" còn mang nghĩa rất hạn hẹp và cách thức truyền giáo chưa có tính hệ thống và hội nhập. Ðặc biệt là ở Việt Nam, chưa thấy có một tài liệu cụ thể để huấn luyện tinh thần cho tín hữu nói chung, và cụ thể là cho giới tu sĩ.Trong khi ơn gọi tu sĩ khá dồi dào, và đây là lực lượng mạnh mẽ xung công vào sứ vụ này. Hơn nữa, sau Công Ðồng Va-ti-ca-nô II có sự tiến triển mạnh mẽ trong những suy tư thần học về Mầu nhiệm Chúa Ki-tô và Mầu nhiệm Giáo Hội, nên đã giúp cho người Ki-tô hữu nhận rõ hơn về bản chất của Giáo Hội: Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo, là bí tích cứu độ phổ quát .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC