Xây dựng thương hiệu – Góc nhìn chiến lược trong kỷ nguyên số

Tập hợp các yếu tố (tài sản) • Gia tăng/giảm giá trị • Gắn với một thương hiệu • Khác biệt với các TH khác • Có thể lượng hoá thành tiền • Đánh giá dựa trên khách hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC