Xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề tranh kính Hà đông - Hà nội

Lịch sử phát triển văn hóa cũng nhƣ lịch sử phát triển kinh tế mỗi nƣớc luôn gắn liền với lịch sử phát triển của các làng nghề và các ngành nghề sản xuất truyền thống. Làng nghề cũng nhƣ các sản phẩm của làng nghề là biểu trƣng cho nền văn hóa xã hội, mức độ phát triển kinh tế, trình độ dân trí, đặc điểm nhân văn của dân tộc. Nhiều nƣớc trên thế giới đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của sự phát triển các làng nghề cũng nhƣ xây dựng thƣơng hiệu các làng nghề trong việc phát triển sản xuất, nâng cao mức sống của ngƣời dân và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Mô hình “Mỗi làng, một sản phẩm” của Nhật Bản đƣợc xây dựng và phát triển từ năm 1979 đã mang lại sự thành công rực rỡ, làm cho những sản phẩm của làng nghề đƣợc vƣơn ra toàn cầu nhƣ nấm hƣơng khô, chanh Kabosu Và sau này mô hình này đƣợc áp dụng thành công ở nhiều nƣớc Châu Á, Châu Phi. Tất cả nhƣ một minh chứng cho sự đúng đắn trong việc phát triển, xây dựng thƣơng hiệu cho làng nghề

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC